Warunki (regulamin) zakupów

Szanowni Państwo! 

W związku z wejściem  w życie od 1 stycznia 2023r. zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, tj tzw. "Dyrektywy Omnibus" informujemy, że na witrynie www.sklep.caissa.pl prowadzimy prace w celu dostosowania się do wymagań wprowadzonych powyższą regulacją prawną. Niestety struktura informatyczna strony nie pozwala nam na automatyczne, odpowiednie wyeksponowanie w rzetelny sposób najniższej ceny obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni, przez co czas dostosowania się do wymaganych wytycznych może się  przedlużyć. Prosimy uzbroić się w cierpliwość. 


W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do naszej nowej witryny: https://www.szachysklep.com.pl/, która została dostosowa do obowiązujących regulacji prawnych i znajdą na niej Państwo wiele produktów w promocyjnych cenach, wraz z wymaganą informacją w zakresie najniższej ceny obowiązującej na przestrzeni ostatnich 30 dni. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paczkomaty: 

Jeżeli są Państwo zainteresowani dostawą do paczkomatu, prosimy o wpisanie w okienko komentarza w trakcie składania zamówienia danych określonego paczkomatu (kod oraz adres). 

 

UWAGA!


Zgodnie z nowymi regulacjami w zakresie wystawiania faktur do paragonów przewidzianymi art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), które weszły w życie od 1 stycznia 2020 r.,

jeżeli nabywca dokonuje zakupu jako podatnik, a nie jako konsument,  powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

Po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości zamiany go na fakturę VAT.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520).

 

Sprzedającym jest:

FUH "CAISSA"
ul.22 Lipca 12 C
67-120 Kożuchów
NIP: 925-172-74-54
REGON: 977897172

I. Zamawiać można:

II. Dostawa towarów:


UWAGA!!!

W przypadku dostarczenia przez Firmę Kurierską USZKODZONEJ paczki prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości. Jeżeli zawartość paczki ( zakupiony przez Państwo towar) jest również uszkodzony prosimy o złożenie reklamacji U KURIERA! Jest to wyłączna podstawa do przyjęcia reklamacji i wymiany towaru.

III. Przedpłata za towar

Przedpłatę za zamówiony towar mozna dokonać na niżej podane konto.

FUH CAISSA
Konto: MBank
nr 64 1140 2004 0000 3502 3577 7836

Dokonując przedpłaty, w tytule wpłaty prosimy podawać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

Podawanie innych jakichkolwiek informacji typu tytułów książek, autorów, nazwy towarów itd. utrudnia obsługę klienta i powoduje opóźnienia w realizacji zamówienia.

Przedpłatę można dokonać również za pomocą systemu PayU (natychmiastowy przelew bankowy lub płatność kartami płatniczymi Visa i MasterCard)

Towar zostaje wysłany najpóźniej na trzeci dzień roboczy po otrzymaniu przedpłaty.
 

IV. Ceny katalogowe, gwarancja.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KONSUMENT, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy mailowo na adres e-mail: sklep@caissa.pl

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KOMSUMENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KONSUMENT może skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od umowy, przesyłając go na adres e-mail: sklep@caissa.pl  

4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany PRODUKT powinien być nieużywany, a na pewno nie nosić śladów użytkowania, w stanie niezmienionym i nienaruszonym. Programy szachowe na płytach CD/DVD powinny być w oryginalnym, nienaruszonym stanie, foliowane i nieotwarte. Do zwracanego produktu należy dołączyć: pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy według dowolnego wzoru oraz paragon fiskalny (lub oświadczenie o jego braku). 

7. UWAGA! Prosimy o staranne pakowanie odsyłanych rzeczy. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem uszkodzenia podczas zwrotu, korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia towaru SPRZEDAWCA będzie mógł w takim wypadku pomniejszyć zwrot ceny produktu o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy lub na życzenie KONSUMENTA odesłać towar w takim stanie, którym dotarł do SPRZEDAWCY.

8. KONSUMENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru od KONSUMENTA, zwraca KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia PRODUKTU do KONSUMENTA. Jeżeli jednak KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli jest zwracana cześć zamówienia SPRZEDAWCA nie zwraca kosztów dostarczenia PRODUKTU do KONSUMENTA.

10. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT. W przypadku, gdy KONSUMENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. SPRZEDAWCA nie przyjmuje paczek pobraniowych oraz wysłanych na koszt SPRZEDAWCY.

VI. Reklamacje wad PRODUKTÓW.

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. 
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. 
Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru; 
c) obniżenia ceny; 
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: 
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
albo 
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania w przypadku zakupu dokonanego przez Konsumenta  tudzież 1 roku w przypadku zakupu dokonanego przez inny podmiot ("na fakturę"). Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio, wysyłać listem poleconym lub na adres e-mail sklep@caissa.pl. Dla sprawności procedury gwarancyjnej uprzejmie prosimy o upewnienie się czy pismo reklamacyjne zostało doręczone. 

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy: 
a) naprawy towaru, 
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru, 
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Towar gratisowy nie podlega reklamacji.

13. Reklamowane PRODUKTY KLIENT powinien odesłać na własny koszt wraz z informacją o przyczynie reklamacji, dowodem zakupu oraz wskazaniem kosztów przesyłki i numeru konta do ich zwrotu na adres: FUH CAISSA ul.22 Lipca 12C 67-120 Kożuchów.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

FUH Caissa jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w Sklepie Internetowym. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

Dane osobowe udostępnione przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia i wymogami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim. Wyjątkiem jest: zgoda lub życzenie Klienta lub żądanie uprawnionych na podstawie prawa Organów Państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dostęp do danych Klientów posiadają tylko pracownicy Sklepu. Dane te przechowywane są na serwerach, zapewniających im pełne bezpieczeństwo.

Każdy użytkownik może zażądać: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (modyfikacji), weryfikacji lub usunięcia swoich danych ze strony Sklepu jak również ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia na inny podmiot.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien wysłać stosowną informację na adres sklep@caissa.pl 

Administrator wykona żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

VIII. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:

4.1. pisemnie na adres: ul. 22 Lipca 12C, 67-120 Kożuchów;

4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@caissa.pl

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

IX.  Postanowienia ogólne

Sklep na bazie OpenCart
Największy Sklep Szachowy CAISSA - ponad 3000 produktów! © 2024