Warunki (regulamin) zakupów

Sprzedającym jest:

FUH "CAISSA"
ul.22 Lipca 12 C
67-120 Kożuchów
NIP: 925-172-74-54
REGON: 977897172

I. Zamawiać można:

II. Dostawa towarów:


UWAGA!!!

W przypadku dostarczenia przez Firmę Kurierską USZKODZONEJ paczki prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości. Jeżeli zawartość paczki ( zakupiony przez Państwo towar) jest również uszkodzony prosimy o złożenie reklamacji U KURIERA! Jest to wyłączna podstawa do przyjęcia reklamacji i wymiany towaru.

III. Przedpłata za towar

Przedpłatę za zamówiony towar mozna dokonać na niżej podane konto.

FUH CAISSA
Konto: MBank
nr 64 1140 2004 0000 3502 3577 7836

Dokonując przedpłaty, w tytule wpłaty prosimy podawać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

Podawanie innych jakichkolwiek informacji typu tytułów książek, autorów, nazwy towarów itd. utrudnia obsługę klienta i powoduje opóźnienia w realizacji zamówienia.

Przedpłatę można dokonać również za pomocą systemu PayU (natychmiastowy przelew bankowy lub płatność kartami płatniczymi Visa i MasterCard)

Towar zostaje wysłany najpóźniej na trzeci dzień roboczy po otrzymaniu przedpłaty.
 

IV. Ceny katalogowe, gwarancja.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@caissa.pll Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: FUH CAISSA ul.22 Lipca 12C 67-120 Kożuchów z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru od KLIENTA, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. UWAGA! Jeżeli Klient uzyskał przy większym zakupie rabat w postaci darmowej przesyłki w momencie częściowego odstąpienia od Umowy warunek promocji przestaje być spełniony. KLIENT otrzymuje zwrot: wartość zwróconego towaru plus koszt najtańszej dostawy. 

10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. SPRZEDACA nie przyjmuje paczek pobraniowych.

12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, a na pewno nie nosić śladów użytkowania, w stanie niezmienionym i nienaruszonym. Programy szachowe na płytach CD/DVD powinny być w oryginalnym, nienaruszonym stanie, foliowane i nieotwarte. Do zwracanego produktu powinien być dołączony paragon lub oświadczenie o jego braku. 

13. UWAGA! Prosimy o staranne pakowanie odsyłanych rzeczy. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem uszkodzenia podczas zwrotu, korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia towaru SPRZEDAWCA będzie mógł w takim wypadku pomniejszyć zwrot ceny produktu o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy lub na życzenie KLIENTA odesłać towar w takim stanie, którym dotarł do SPRZEDAWCY.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

15.  Przedpłaty za zamówienia, które nie doszły do skutku, są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. Sklep nie wysyła pieniędzy przekazem pocztowym.

16. W przypadku zwrotu paczki z powodu błędnie lub niekompletnie podanego przez KLIENTA własnego adresu ( adresu odbiorcy), koszt przesyłki w obie strony nie podlega zwrotowi.

VI. Reklamacje wad PRODUKTÓW.

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. 
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. 
Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru; 
c) obniżenia ceny; 
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: 
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
albo 
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio, wysyłać listem poleconym lub na adres e-mail sklep@caissa.pl

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy: 
a) naprawy towaru, 
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru, 
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Towar gratisowy nie podlega reklamacji.

13. Reklamowane PRODUKTY KLIENT powinien odesłać na własny koszt wraz z informacją o przyczynie reklamacji oraz dowodem zakupu na adres FUH CAISSA ul.22 Lipca 12C 67-120 Kożuchów.

VII. Polityka prywatności

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez FUH Caissa, 67-120 Kożuchów, ul. 22 Lipca 12 C, NIP: 925-172-74-54,  w celach realizacji zadań naszego sklepu, na które składa się realizacja zamówień oraz wysyłka newslettera w wersji e-mail , jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

 

VIII. Postanowienia ogólne

 

Sklep na bazie OpenCart
Największy Sklep Szachowy CAISSA - ponad 3000 produktów! © 2018